Cydia Movie Apps


Welcome to the Cydia Movie Apps section.


Popcorn Time

Cydia Movie Apps


Movie Box


Kodi 16.1 Jarvis


Kodi 17.1 KryptonKodi 18 Leia (beta)


PlayBox HD

PlayBox HD


Bobby Movie Box

Bobby Movie Box